Rådgivningen Janus

Flygtningepsykologerne

Rådgivningen Janus

Vestergade 56B 1.sal, 8000 Århus C

86184077 Telefontid tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 9.30

Susan Møller Jensen, Anne Sidenius, Marianne Køhler Skov og Stig Winther Petersen

   Medlemmer af Dansk Psykolog Forening       

 

Vi er alle autoriserede psykologer og  arbejder som specialister tilknyttet VISO (Videns- og specialrådgivningsorganisationen i Servicestyrelsen under Socialministeriet):

Flygtningepsykologerne har 30 års erfaring med individuel psykoterapi med flygtninge. Igennem årene har vi haft op mod to tusind flygtninge i behandling,  bl.a. henvist fra kommunerne.

Vi modtager flygtninge til traumebehandling, til krisehjælp og afhjælpning af depression. Vi påtager os undersøgelse og udredning i forbindelse med revalidering og førtidspension.  

Vi superviserer og afholder kurser for fagfolk. Se vort kursusprogram nedenfor.

Vi modtager danske klienter. Vi arbejder især med chok-oplevelser ifm seksuelle overgreb og ulykker. Læs videre  her: www.raadgivningenjanus.dk  

 

    

                                                                   

                                                                                                                                            

 

SUPERVISION

Vi  tilbyder offentligt ansatte supervision

1. Hjemme-hos-personale

2. Bostøtte i lokalpsykiatrien

3. Andre, som arbejder med sager, hvor der er vold ( fx tortur og seksuelt misbrug)  involveret, og hvor hjælperen

selv bliver konfronteret med chokerende hændelser og skal håndtere “traumatiske følelser”.

Der er med disse arbejdsopgaver i særlig grad brug for selvbeskyttelse og for evnen til at skabe struktur, som sikrer åbenheden over den, man hjælper.

I fokus er:

Dynamikken hos den enkelte som er traumatiseret.

Familiedynamikken.

Overgrebets virkning på hjælperen

og på hjælpesystemet.

Kontakt os på tlf. 86184077 eller pr. mail kontakt@raadgivningenjanus.dk

 

 

KURSUSPROGRAM 

*****************************************************

Flygtningepsykologerne - Rådgivningen Janus : Kursusdage for sagsbehandlere, socialrådgivere

1. Er det PTSD? - Nuancering af en modediagnose

          Éndagskursus for sagsbehandlere

 

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) er en diagnose, der i det seneste årti har været meget i vælten.

Vi vil på dette kursus præsentere den nyeste viden indenfor dette felt og

redegøre for vores tyveårige erfaring med diagnosticering og behandling af lidelsen især med flygtninge.

Vi vil besvare spørgsmål som:

* Er PTSD blevet en "modediagnose"?

* Hvordan adskiller PTSD sig fra stress, angst og depressive tilstande?

* Hvem får PTSD - og hvem får det ikke?

* Hvordan stilles diagnosen?

* Hvordan behandler man PTSD?

* Hvordan er prognosen for helbredelse?

Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og eksempler fra praksis.

Undervisere er psykologerne

 Susan Møller Jensen og

Stig Winther Petersen

**************************************************************************************************************

2.  Når stress bliver til lidelse

       Éndagskursus for sagsbehandlere

 

Stress er en fysisk og psykisk ubalance, som menneskekroppen er udstyret til at kunne tåle. Men hvis mængden, arten eller varigheden af stress overskrider en bestemt grænse, bliver vi syge. Når stress bliver til en lidelse, varierer tilstanden fra en korterevarende nedsættelse af funktionsniveauet til en invaliderende og kronisk sygdom. Socialrådgivere, sagsbehandlere og andre i hjælpefunktioner arbejder ofte under stressendebetingelser og er derfor i farezonen for at udvikle forskellige stress-tilstande. Kurset vil blandt andet berøre spørgsmål som:

- Hvilke symptomer skal jeg være opmærksom på?

- Hvordan forebygger jeg stress?

- Hvordan reducerer jeg symptomer på stress?

- Hvordan behandles alvorligere former for stress?

- Hvordan kender jeg forskel på stress, udbrændthed, angst og depression?Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg, eksempler fra praksis og en lang række øvelser, som deltagerne bagefter vil kunne have glæde af i dagligdagen. Der vil dagen igennem være to undervisere,

psykologerne

Susan Møller Jensen og

Marianne Køhler Skov

 

*********************************************************************************************************************************

3.  Den usynlige forhindring for et revalideringsforløb - Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

             Éndagskursus for sagsbehandlere

Hvor mange af dine borgere har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen? Andelen af voksne, der bærer på sådan en hemmelighed er langt større, end de fleste tror. Uanset at mange klarer sig rigtigt godt videre i livet, er der også en stor del, der får personlighedsmæssige og sociale problemer. Der er hyppigt problemer med at fastholde tilknytningen til uddannelsesmiljø eller arbejdsmarkedet. Der er forbundet så megen skam med overgrebene, at de ofte holdes hemmelige og dermed bliver de usynlige for hjælpere. Vi vil se på træk, der er karakteristiske hos mennesker udsat for seksuelle overgreb. Hvad er det du kan holde øje med?

Vi vil se på, hvordan du som hjælper kan forholde dig undersøgende og produktivt, når opmærksomheden vækkes. Enten ved at du er direkte og spørgende, og/eller ved at du omsorgsfuldt uden ord bruger din viden eller din formodning om et overgreb til at støtte borgeren bedst muligt.

Nogle hovedtemaer vil være:

* Mindreværdsfølelser, skam skyld. Selvskadende adfærd

* Flugtadfærd. Fx misbrug.

* Vanskeligheder ved at fastholde uddannelse, bolig og arbejde

* Social isolation

* Angst: Chokreaktioner og udvikling af PTSD.

* Forholdet til afgrænsning. Overdrivelse af kontakt eller overdreven tilbagetrækning.

Der er sat tid af til supervision på konkrete sager.

Undervisere er psykologerne

Anne Sidenius og Susan Møller Jensen


*****************************************************************************************************************************************

4.  Den professionelle holdning - Afgrænsning og Indlevelse

       Éndagskursus for sagsbehandlereKender du til at blive fyldt af medlidenhed med en borger og have lyst til at hjælpe mere, end du har lov til? Og kender du det, at du ikke kan lide en borger, og have svært ved at finde lysten til at gøre noget for ham?

Vi vil se på, hvordan man kan bevare en åben og medfølende indstilling, uden at lade sig vælte omkuld og uden selv at blive alt for sårbar i kontakten med borgeren. Vi vil se på, hvordan det er muligt at finde balancen i den ulighed, der altid opstår, når rollerne er defineret i den hjælpende, og den der får hjælp.

Undervisningen vil bestå af en blanding af oplæg og øvelser, der styrker evnen til at forholde sig medfølende og afgrænset. Der vil være tid til supervision af egne sager.

Undervisere er psykologerne Marianne Køhler Skov og Susan Møller Jensen

*********************************************************************************************************************************************

TILMELDING:

Alle kursusdagene 1-4 varer fra kl. 9 til kl. 15 .

Kurserne kan bestilles enkeltvis.

Dato: Efter aftale

Deltagerantal max. 20, min.10.

Sted: Vestergade 56B 1.sal, 8000 Århus C.

Pris: 1500 kr.

Kursusbestilling:kontakt@raadgivningenjanus.dk

Frokost medbringer I selv

Kaffe/te og kage/frugt er inkl

tlf. 86184077 (telefontid 9.00-9.30)

********************************************************************************************************************************************

Flygtningepsykologerne - Rådgivningen Janus : Kursusdag for sundhedspersonale

5. Éndagskursus for sundhedspersonale

Skyldes patientens "urimelighed" choktraumer?  Kursus om psykotraumer.

Mange psykisk traumatiserede patienter kommer ved en indlæggelse på hospital til at opleve en hjælpeløshed, som kan virke retraumatiserende. Det gælder ikke mindst for en stor gruppe af flygtninge. De kan reagere ved at gå i chok, udvise flugt- eller kampadfærd eller vise tegn på opgivelse. Psykologisk set oplever de sig måske som "ofre for hjælpen" og bliver "besværlige patienter". Dette tolkes af personalet ofte fejlagtigt som udtryk for patienternes "kultur" eller som udtryk for personlighedsforstyrrelser.

Hvordan kan man genkende den psykisk traumatiserede patient? Hvordan kan man imødekomme patientens behov for kontakt, forudsigelighed og venlighed.

På kurset vil vi efter en gennemgang af traumatiseringens natur diskutere, hvordan man kan undgå at medvirke til retraumatisering.

Undervisere er psykologerne

Marianne Køhler Skov og Stig Winther Petersen

Rådgivningen Janus

 Tid: Efter aftale

Undervisningsdagen varer fra kl. 9.00 til kl. 15.00

Sted: Vestergade 56B 1.sal, 8000 Århus C (eller efter aftale)

Tilmelding kontakt@raadgivningenjanus.dk

eller tlf. 86184077 (telefontid 9.00-9.30)

min.10 deltagere, max 20.

Pris: 1500 kr.

Kaffe/te og kage er inkl.

Frokost medbringes**********************************************************************************************************

Flygtningepsykologerne - Rådgivningen Janus : Kursusdag for sundhedspersonale

6. Éndagskursus for tolke der arbejder med psykoterapi.

Den terapeutiske tolkning

Kurset henvender sig til tolke, der arbejder sammen med psykologer, psykiatere eller i fx familiebehandling.

Tolkens rolle er afgørende i det terapeutiske arbejde med flygtninge.

Tolken formidler forståelse, men også kontakt og følelser.

Kurset ser på, hvad der sker i psykoterapi, og hvad tolkens rolle og ansvar er. Psykologisk set. Vi diskuterer, hvordan tolken kan undgå at blive udbrændt.

Bestemte diagnoser og symptomer er ikke blot betegnelser, men begreber, som også dækker over et bestemt teoretisk indhold.

Kendskab til teorien om PTSD, depression, forlænget sorg og psykisk krise forbedrer tolkningen. I undervisningen gennemgås teorierne med vægten lagt på betydningen af de ord, der bruges.

Undervisere:

Stig Winther Petersen, er psykolog og har desuden bifag i nordiske sprog

Marianne Køhler Skov, er psykolog og har desuden bifag i tysk, har selv arbejdet som tolk.

 

Undervisningen varer fra kl. 9 til 15.

Sted: Vestergade 56B 1.sal, eller efter aftale

Tilmelding: kontakt@raadgivningenjanus.dk

eller tlf: 86184077 (tlftid: 9-10)

Deltagerantal maksimun 20, minimum 10

Vi finder sammen en dato, der passer gruppen.

Pris: 1500 kr.

Frokost tager I selv med

Kaffe/te og kage/frugt er inkl.